Väsentlighetsanalys

Under 2018 genomförde Holmen en grundläggande väsentlighetsanalys för att kartlägga vår roll i en hållbar framtid. Arbetet inkluderade såväl interna som externa intressenter och resultatet av analysen har legat till grund för utvecklandet av Holmens koncerngemensamma hållbarhetsarbete.

Väsentlighetsanalys

Fördjupad intressentdialog ligger till grund för Holmens hållbarhetsarbete.

Holmen verkar i en omvärld där utvecklingen går fort, därför har vi valt att prioritera en mer djupgående väsentlighetsanalys under året. Ett 50-tal intervjuer och workshops har genomförts och bland externa intressenter har dialog förts med kunder, investerare, myndigheter, politiker, universitet och NGOs. Analysen visade att Holmen är en viktig aktör inom klimatfrågan, biologisk mångfald och för lokalsamhället. Ett flertal hållbarhetsfrågor kopplade till dessa områden har identifierats som väsentliga för att Holmens ska kunna arbeta mot vår mission som är att skapa en hållbar framtid. Dessa framgår på bilden till höger.

Baserat på dessa flertal hållbarhetsfrågor ser vi att Holmen ska skapa långsiktig lönsamhet och en hållbar framtid genom att

Våra intressenters intressen stämde väl överens med Holmens egen uppfattning av vad som är prioriterade områden. Detta stärker oss på vår redan inslagna väg för att nå vår vision om att skapa en hållbar framtid. 

Under 2019 genomfördes ingen ny väsentlighetsanalys eftersom väsentlighetsanalysen som arbetades fram under 2018 fortfarande är relevant.

Här kan du läsa mer om Holmens väsentlighetsanalys: Holmen Materiality Assessment 2018.pdf