GRI

GRI – Global Reporting Initiative – är ett internationellt samarbetsorgan där många olika intressentgrupper i samhället arbetat fram globala riktlinjer för hur företag ska redovisa det som ryms under begreppet hållbar utveckling.

Holmen och GRI

Syftet med GRI är att skapa enighet för hållbarhetsredovisning och göra det lättare att bedöma och jämföra företag ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Att tillämpa GRI:s riktlinjer är frivilligt.

Holmen ser positivt på GRI och följer sedan 2006 dess riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Fram till och med årsredovisningen för 2014 redovisade Holmen på nivån GRI A+. Från och med årsredovisningen för 2015 har riktlinjerna i GRI G4 använts på redovisningsnivån Core, och från och med 2018 rapporterar Holmen enligt GRI Standards på redovisningsnivån Core. 

Holmens 2019 års hållbarhetsredovisning har upprättats i enlighet med GRI Standards: Core-alternativet. Du hittar Holmens GRI-disclosure 2019 nedan.

Revisionsföretaget KPMG har översiktligt granskat innehållet i Holmens GRI-redovisning för 2019 mot informationskraven i GRI:s riktlinjer. På denna webbplats finns ett GRI-index och här finns revisionsrapporten.

GRI:s webbplats ger en komplett bild av GRI och dess regelverk.

www.globalreporting.org

Kontakta oss för GRI-rapporter för tidigare år.

Det har inte förekommit några omformuleringar av information i Holmens sustainablity-rapport 2019.