Fiskare vid sjö med höstskog i bakgrunden

I samarbete med våra intressenter

Holmens breda verksamhet innebär många kontaktytor med olika grupper i samhället. Kunskap om och en fortlöpande dialog med företagets intressenter är en självklarhet. Det ger förutsättningar att kunna bedriva verksamheten effektivt och långsiktigt. Det bidrar också till att utveckla företaget.

Holmens intressenter

Vi har identifierat våra intressenter utifrån den verksamhet som bedrivs, hur den påverkar om­världen, samt vilka aktörer som påverkar Holmen. Vissa av intressenterna, såsom medarbetare, kunder, leverantörer, närboende, finansiärer och myndigheter är kopplade till den dagliga driften. Andra, såsom framtida anställda och kunder, ägare, analytiker, beslutsfattare och media, är viktiga för den långsiktiga utvecklingen. Här presenteras Holmens relation med några av de viktigaste intressenterna (i bokstavsordning).

Under 2018 genomförde Holmen en grundläggande väsentlighetsanalys för att kartlägga vår roll i en hållbar framtid. Arbetet inkluderade såväl interna som externa intressenter och resultatet av analysen har legat till grund för utvecklandet av Holmens koncerngemensamma hållbarhetsarbete, vilket beskrivs i tre fokusområden.

Läs mer om väsentlighetsanalysen

 

Intressentinformation

Ekonomisk information

Holmen publicerar en årsredovisning med hållbarhetsinformation som revideras av externa revisorer. Ekonomisk information publiceras löpande på Holmens webbplats.

Information till medarbetare

Intranätet CONNECT är en viktig informationskälla för Holmens medarbetare.

Produktinformation

Affärsområdena ger ut tidningar och nyhetsbrev riktade till kunder och andra intressenter. Exempel på produktorienterade tidningar är Paper (tryckpapper), Inspire (kartong) och Skogsliv (bland annat om skogsbruk).