Höga tallar i frostig skog

En ansvarsfull försörjningskedja

Genom nära samarbete med våra leverantörer skapar vi en kvalitativ och stabil försörjningskedja.

Vi är vår egen största leverantör

En av våra största styrkor inom Holmen är att vi äger och producerar vår viktigaste förbrukningsråvara själva, på våra egna marker, nämligen träden vi använder för att producera klimatsmarta produkter till våra kunder. Runt hälften av den ved vi använder kommer från våra egna skogar. Dessutom är vi en av Sveriges största producenter av förnybar el från vatten- och vindkraft. Vi producerar hälften så mycket el som vi själva konsumerar i vår produktion.

Den vedråvara och den energi som vi köper in utöver vår egen produktion har vi 100 procent spårbarhet på. 

"Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser över trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär som handlar om att äga och förädla våra skogar."

Vår värdekedja

Våra viktigaste råvaror är ved och el, vilket vi till stor del tillverkar själva. Utöver dessa är våra största inköpsområden insatsprodukter, produktionsmaterial och transporter.

Holmens koncerngemensamma inköpsfunktion ska bidra till företagets långsiktiga lönsamhet genom en hållbar försörjning av varor och tjänster. Enheten har även till uppgift att utvärdera och förebygga risker i vår försörjningskedja. Inköparna utbildas regelbundet i vår inköpspolicy, leverantörskod samt våra etiska riktlinjer för inköp.

Uppförandekod för leverantörer

Holmen arbetar sedan flera år med en uppförandekod för leverantörer. Syftet med Holmens Uppförandekod för Leverantörer är att förbättra bland annat miljöpåverkan och villkoren för de som arbetar inom Holmens värdekedja. Koden följer FN:s riktlinjer för hållbara företag och innehåller krav på att våra leverantörer ska respektera internationellt erkända principer för antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö samt miljöpåverkan.

Holmens Uppförandekoden för Leverantörer ingår i alla inköpsavtal, och vid utgången av 2019 hade leverantörer (exkl. virkesleverantörer) motsvarande drygt 90 procent av koncernens inköpsvolym undertecknat leverantörskoden.

"Vi har en helhetssyn på ansvarsfullt företagande och vårt arbete utgår från UN Global Compact. Vi ser det som naturligt att stödja dess tio principer om mänskliga rättigheter, socialt ansvar, miljöansvar och antikorruption och vi förväntar oss detsamma att våra leverantörer och underleverantörer"

Signatur Henrik.jpg

Henrik Sjölund
VD och koncernchef Holmen

 

Holmens Uppförandekod för leverantörer

Holmens Uppförandekod

Riskhantering i försörjningskedjan

Vi är stolta över den hållbara produktion vi har och är måna om att även våra leverantörer producerar sina varor och tjänster på ett hållbart sätt.

Vår utgångspunkt är att både vi och våra leverantörer vinner på samarbete för att säkerställa en hållbar försörjningskedja. Därför arbetar vi tillsammans med våra leverantörer för att  utveckla deras hållbarhetsarbete.

Holmens uppförandekod för leverantörer's syfte är att förbättra miljöpåverkan och även villkoren för de som arbetar inom försörjningskedjan. Därför är det viktigt att leverantörerna får möjlighet att åtgärda brister i verksamheten. Vid upprepad brist på efterlevnad av principerna kan dock kontraktet med leverantören komma att sägas upp.

Våra största leverantörskategorier består av ved och el. Då Holmen är en av Sveriges största producenter av dessa har vi god insyn i vilka risker som kan förknippas med produktionen. För den ved och el som vi köper in använder vi oss av väl utvecklade spårbarhetsmekanismer för att säkerställa att den är hållbart producerad. 

Läs gärna mer om hur vi säkerställer att vårt inköp av ved och el är hållbart här:

Hållbar vedförsörjning  Hållbar elförsörjning

Utöver leverantörer av ved och el fokuserar vi vår leverantörsuppföljning på våra strategisk viktiga leverantörer inom insatsprodukter, produktionsmaterial och transporter. Här använder vi oss av en extern part, EcoVadis, för att bedöma och följa upp leverantörernas efterlevnad av koden utifrån områdena mänskliga rättigheter & arbetsrätt, miljö, affärsetik samt hållbara inköp.

Läs mer om vår leverantörsbedömning här:

LEVERANTÖRSBEDÖMNING