Uppdaterad ansökan för Klintaberget

21 juni 2022. Efter beslutet att dra tillbaka Holmens ansökningar för vindkraft i Finspångs kommun har projekt Klintaberget setts över. Projektet har anpassats och minskats så att projektområdet ryms inom Norrköpings kommun, och placeringen av verken har justerats för att få till ett optimerat projekt på den kvarvarande ytan.

Den ansökan som tidigare skickats in, och som för närvarande handläggs av länsstyrelsen, har uppdaterats för att tydliggöra projektets nya omfattning och miljöpåverkan.

Ansökan omfattar nu 12 verk inom Norrköpings kommun.

 

Inväntar vindbruksplan i Finspång

5 maj 2022. Vi har tagit beslutet att dra tillbaka ansökan för vindkraft i Finspångs kommun och kommer att avvakta kommunens kommande vindbruksplan som väntas på plats inom 2-3 år.

Då man inte är redo att fatta beslut om ny vindkraft i kommunen utan en uppdaterad vindbruksplan ser vi heller ingen anledning att uppta länsstyrelsens tid med tillståndsansökningarna och tar därför tillbaka dessa.

 

Vindmätning i Klintaberget

6 april 2022. För att få mer detaljerade uppgifter om vindför- hållandena vid Klintaberget planerar Holmen för en vindmätning. En sådan vindmätning utförs med hjälp av en vindmätningsmast som med korta intervall registrerar hur det blåser på platsen.

Mätningen behöver pågå under en längre tid för att fånga upp hur vinden varierar över dagar, veckor och årstider. Av den anledningen planerar Holmen att påbörja vindmätningen i Klintaberget parallellt med Länsstyrelsens handläggning av vår ansökan.

 

Uppdatering om projekten Högsjön och Klintaberget

17 december 2021. Holmen fortsätter att planera för att bygga vindkraftverk i Östergötland. Vi vet att processer för att få alla bedömningar och tillstånd på plats tar tid. För närvarande är det länsstyrelsens bedömning av våra ansökningar som vi väntar på. Vi är övertygade om att det kommer att bli en bra process och ett bra utbyte av synpunkter och fakta.

Holmen ser fram emot att låta ansökningar prövas av experter på kommunerna och länsstyrelsen. De projekt vi vill genomföra skulle betyda mycket för en trygg elförsörjning framöver. Senaste tidens debatt och elpriser visar att vi behöver producera mer el i Sverige – särskilt i södra Sverige.

I Finspång har en majoritet av de politiska partierna under november uttryckt att man inte är beredda att säga ja till vindkraft och till Holmens projekt. De vill ta ett samlat grepp genom att först uppdatera översiktsplaneringen för vindkraft. Intresset för att bygga vindkraft i Finspångs kommun är stort och Holmen har respekt för att den politiska processen behöver ta sin tid.

Ofta tar även handläggningen av länsstyrelsens experter tid vilket ska ske innan kommunen får en fråga om tillstyrkan. Handläggningstiden skiljer sig mellan projekt och länsstyrelser men som exempel har Holmens projekt Blisterliden i Västerbotten fortfarande sju år efter inlämnad ansökan ännu inte kungjorts, vilket sker när länsstyrelsen anser att ansökan är redo för beslut.

I processen med länsstyrelsen kommer kunskapen om projektens påverkan öka och tydliggöra vad kommunen ska ta ställning till. Därför väljer Holmen att låta länsstyrelsens och kommunens process fortsätta parallellt i stället för att dra tillbaka ansökan i Högsjön.

I projektet i Klintaberget är 9–12 verk i Norrköpings kommun och resterande i Finspång. Att Holmen beskriver det som ett spann mellan 9–12 verk beror på att tre verk står på kommun-gränsen och kan flyttas vid behov. Klintaberget skulle vara ett utmärkt projekt bara i Norrköping men blir ännu bättre om båda kommunerna tillstyrker.

De planerade vindkraftverken i Norrköpings kommun skulle kunna producera mer än dubbelt så mycket som Holmens vattenkraft i Motala ström. Varje vindkraftverk kan förse ca 5 000 hushåll med el. Dessutom står elva av tolv möjliga verkspositioner på områden som kommunen har pekat ut som prioriterat för vindkraft i sin översiktsplan. Det tolfte ligger på gränsen i ett område där kommunen säger att vindkraft kan vara möjligt. Klintaberget har dessutom en placering utmed den trafikerade riksväg 55 och järnvägen med större kraftledningar som går igenom projektområdet. Precis ett sådant område där det är lämpligt att lokalisera vindkraft med hänsyn till redan befintlig miljöpåverkan.

 

Två ansökningar lämnas in

25 oktober 2021. Holmen samrådde om 77 vindkraftverk fördelat på tre projektområden på egen mark i Östergötland. Efter samråd och dialog med intressenter samt ytterligare inventeringar har vi gjort en samlad bedömning som innebär att över hälften av vindkraftverken tagits bort.

Holmen ansöker nu om 18 respektive 14 vindkraftverk i Klintaberget och Högsjön. En konsekvens av det reducerade antalet verk är att också områdena där turbinerna står har minskat jämfört med de första planerna. Även med dessa förändringar väntas projektet bidra med ett viktigt tillskott av ren el till regionen. 

Utställning om vindkraft öppnar

I samband med att ansökningarna lämnas in öppnar vi en utställning om vindkraft i Östergötland. Vi hoppas att så många som möjligt vill träffa oss på plats och få en djupare inblick i våra planer samt hur vindkraften kan bidra till regionens gröna omställning. 

Utställningen öppnar torsdag 28 oktober och pågår till lördag 29 januari 2022.

Välkomna!

Öppettider:

Torsdagar 12-18
Fredagar 12-18
Lördagar 11-15

Adress: Olai Kyrkogata 38, Norrköping

 

Vindkraftsprojekten i Östergötland minskar i omfattning 

21 juni 2021. Under oktober 2020 inledde Holmen samrådsprocessen om tre vindkraftsområden i Norrköpings och Finspångs kommuner. I Högsjön samrådde Holmen om 17 turbiner och i Klintaberget och Skybygget om 30 turbiner för vardera området. Efter omfattande fågelinventeringar och dialoger med olika intressenter minskar Holmen projektområdenas storlek och antalet turbiner. Klintaberget och Skybygget som ligger i anslutning till varandra slås ihop till ett område. Högsjön som ligger cirka tre mil från Klintaberget-Skybygget behandlas även fortsatt separat. 

– Vi har lyssnat och tagit hänsyn till närboende, kommunerna och andra intressenter. Vi räknar nu med att tillståndet som lämnas in i höst kommer att sökas för färre turbiner i såväl Högsjön som Klintaberget-Skybygget. I dialog med kommunerna har vi kommit fram till att vissa områden inte bör utvecklas för vindkraft med hänsyn till friluftsliv och närboende. Holmen har stor förståelse för att avvägningar mellan olika intressen är nödvändiga i fråga om vindkraftverk, säger Nils Ringborg, talesperson för Holmens vindkraftsprojekt i Östergötland.

Förändringar inom projektområdena

Utifrån samråden och inventeringsresultat har Holmen minskat projektområdena. För Högsjön har exempelvis ett utökat skyddsavstånd till fågellivet i Stora Mossen påverkat och Holmen gör en bedömning att det nya området inrymmer ca 12-15 turbiner. För Klintaberget-Skybygget har de västra delarna av gamla Klintaberget och de syd-västra delarna av gamla Skybygget tagits bort. Tillsammans med ett utökat avstånd på minst en km till riksintresset för friluftsliv med bland annat Rodga och Sörsjön innebär det att det nya området bedöms inrymma cirka 25-30 turbiner där merparten ligger i Norrköpings kommun. 

 

Ansökan lämnas in hösten 2021

Maj 2021. Holmen hoppas kunna lämna in en väl underbyggd tillståndsansökan i höst. Det är senare än tidigare kommunicerat och vi förstår att det väcker frågor. Samtidigt hoppas vi att en bra ansökan kan underlätta tillstånds- processen, som ofta kan ta flera år. Holmen är angelägna om att göra allting rätt från början för att få en så kort process som möjligt. Vår avsikt är att lämna in en ansökan som har undersökt alla relevanta aspekter på turbinernas placering.

I dialog med länsstyrelsen har Holmen beslutat att göra flera inventeringar av fågellivet under våren och försommaren, som är de lämpligaste tidpunkterna. När inventeringarna är klara kommer vi ha ett bra underlag att basera turbinernas slutliga placering på där vi redan vet att antalet turbiner kommer bli färre än ursprungsförslaget.

Holmen har stor förståelse för att många som bor i närheten vill ha tydliga och snabba besked. Vi har höga ambitioner och vill vara lyhörda gentemot de intressen som finns och gentemot de som är berörda. När tillståndsansökan är färdig kommer vi kunna berätta mer om de olika valen av placeringar av enskilda turbiner. Under tiden går det att kontakta oss för frågor och synpunkter, vi välkomnar dialog!

 

Vi undersöker ett fjärde möjligt område för vindkraft

April 2021. Parallellt med vidare utredningar av Skybygget, Högsjön och Klintaberget undersöker vi förutsättningarna för ett fjärde möjligt område för uppförande av vindkraft. Området heter Skolberget och ligger i Finspångs kommun mellan Rejmyre och Igelfors.

Skolberget är i ett tidigt stadie där vi undersöker förutsättningarna för vindkraft. Området har ännu bestämt och kan komma att förändras. Vi har börjat med kartstudier samt genomgång av tidigare känd kunskap och genomför nu fågelinventeringar. Beroende på resultat kan vi besluta oss för att gå vidare med fler inventeringar och analyser. Om Holmen fattar beslut om att påbörja en tillståndsansökans- process för Skolberget kommer det kommuniceras brett inför samrådet och alla är välkomna att lämna in synpunkter under samrådsperioden.

Varför utreds ytterligare ett område?

Holmen har i en kartläggning över vårt markinnehav identifierat flera områden som kan vara lämpliga för vindkraft. De flesta prognoser pekar på ett stort ökat elbehov där flera stora industrisatsningar bekräftar den bilden. Vi har sedan länge viktig industri i södra Sverige som likt många andra företag är beroende av en god elförsörjning. Genom att bli lokalt självförsörjande på el tror vi att vi kan bli starkare som företag och samtidigt bidra till klimatomställningen.

 

Fler inventeringar genomförs

Mars 2021. Fler inventeringar genomförs. Slutgiltiga verksplaceringar arbetas fram efter kända hinder. Antalet turbiner kommer att minska jämfört med det som presenterades på samrådet. Tillståndsansökan för vindkraftsparken planeras att preliminärt skickas in till Länsstyrelsen under sommar 2021. 

 

December 2020 - Januari 2021

Vi arbetar med samrådsredogörelser och analyserar synpunkter och yttranden och inventeringsresultat.  

September – november 2020

Holmen håller samråd om projektet. Samrådsmöte genomförs i slutet av oktober på Elgsjögården i Finspång.

 

Elgsjögården i Finspång.

 

September 2020

Samrådshandlingar skickas in till kommun- och länsstyrelse.

 

Vår 2018- 2020

Kartläggningsprocess och lokaliseringsprocess. Holmen genomför en kartläggning av sitt totala markinnehav i syfte att hitta optimala platser för vindkraft. 

 

Tillbaka till projektsidan