Holmen ansöker om att bygga vindkraft

Senaste nyheterna om ansökan hittar du under projektnytt Östergötland

Information om själva projekten finns här: Klintaberget och Högsjön (Holmens ansökan om att bygga vindkraft i Högsjön är tillbakadragen), och information om hur en process går till finns här.

Stor potential för vindkraft

Holmen är Sveriges fjärde största markägare med skogen som bas för vår verksamhet. Det ger oss unika möjligheter att bidra till den nödvändiga klimatomställningen. Genom att bygga vindkraft på egen mark tar vi tillvara ytterligare en resurs som finns naturligt tillgänglig i skogen: vinden.

I den lokaliseringsprocess som genomförts har vi kartlagt hela Holmens markinnehav på totalt 1,3 miljoner hektar. I det södra innehavet där det finns ett stort behov av fossilfri el valdes tre områden ut efter att ha bedömts som särskilt lämpliga, varav ett utgör ett aktuellt projekt idag. Vi följer gällande regler för natur- och kulturvärden, fågelintressen, biologisk mångfald och boende i närområdet.

Framtiden behöver mer fossilfri el

Klimatomställningen förutsätter en kraftigt ökad elanvändning när transporter och industrier elektrifieras. Samtidigt har kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 stängts ner och stora delar av Europas el kommer fortfarande från kol och naturgas. För att klara omställningen och jobben behöver Sverige öka produktionen av konkurrenskraftig fossilfri el.

Elen behövs i industrin

Tillgång till fossilfri energi är avgörande för Holmenkoncernen. Genom att bygga vindkraft på egen mark får vi möjlighet att fortsätta producera förnybart byggvirke, förpackningsmaterial och papper på ett hållbart sätt.

Vi ser att mer el behöver produceras lokalt i södra Sverige där användningen finns för att bäst bidra till elsystemet och samhällsnyttan. Varje jobb i basindustrin genererar tre till fyra ytterligare jobb. Likt andra industrier är Holmens verksamhet i Bravikens pappersbruk och Holmens två sågar i regionen mycket beroende av konkurrenskraftig el.