Om projektet

2015 lämnades ansökan in till Länsstyrelsen i Västerbotten om att få bygga 33 vindkraftverk i Blisterliden som ligger i Skellefteå kommun, väster om Bygdsiljum.

2019 hölls ett nytt samråd då ansökan justerades så att vindkraftverkens totalhöjd höjdes till 250 meter. Förnyade inventeringar av naturvärden, fåglar och vattendrag skedde under åren 2021 och 2022, vilket innebar en något förändrad layout av projektområdet. 

Sommaren 2022 kungjordes ansökan och i juli 2023 fick Holmen ett positivt beslut från länsstyrelsen som omfattar ett ja att gå vidare i arbetet med 14 av de ansökta vindkraftverken. Övriga 19 verk har Försvarsmakten sagt nej till.

Vad händer nu?

Överklagan
Holmens intention är att realisera projektet så att ny fossilfri energiproduktion kan tillföras området så snart som möjligt. Trots det har vi valt att överklaga ett av villkoren (tidigare två) för att möjliggöra en så optimal projektlayout och nyttjande av vindresursen som möjligt.

Holmens nästa steg innebär att ta fram djupare beskrivningar och motiveringar av våra undersökningar och lämna in dessa till mark- och miljödomstolen. Underlaget lämnas över den 8 november.  

Undersökningar
Under sensommaren och hösten 2023 har arbete påbörjats med detaljprojektering. Detta innefattar exempelvis geoundersökningar och kompletterande inventeringar.

Tidplan framåt
Holmen arbetar för att ta ett investeringsbeslut och ha byggstart under 2024.