Därför satsar Holmen på vindkraft

Holmen är som en del av den svenska basindustrin beroende av en säker och konkurrenskraftig elförsörjning. Genom att investera i egen fossilfri elproduktion säkrar Holmen sin tillgång på ren och billig el, men också elförsörjningen för basindustrin i sin helhet. Vi ser utmaningar i dagens elförsörjning i Sverige med bristande överföringskapacitet och risk för elbrist i södra delen av landet. Holmen har som betydande markägare goda möjligheter att vara en del av lösningen för att klara elförsörjningen och den gröna omställningen.

Holmens vindkraft

Holmen har arbetat med vindkraft sedan 2008, både i egen regi och tillsammans med andra. Holmens första vindkraftspark Varsvik blev färdig år 2014 och är Upplands största. Varsvik ligger i Hallstavik i Roslagen precis bredvid Holmens pappersbruk Hallsta.

2019 beslutade Holmens styrelse att investera i Blåberslidens vindkraftspark som består av 26 verk och togs i drift under 2022. I samband med investeringsbeslutet för Blåbersliden uppdaterades Holmens strategi för vindkraft som idag är att projektera, bygga, äga och förvalta vindkraftparker på primärt egen mark. Holmen utreder kontinuerligt ytterligare investeringar i vindkraft.

Framtidens hållbara energisystem

Vindkraft är den snabbast växande elkällan inom EU och Sveriges tredje största efter vattenkraft och kärnkraft. Elproduktionskostnaderna för landbaserad vindkraft är bland de lägsta av alla produktionsslag, inklusive produktion från fossila bränslen.

Den starka utvecklingen inom vindkraftsindustrin driver på utbyggnaden. Som Sveriges fjärde största markägare har Holmen goda möjligheter att bidra till utbyggnaden och vara en del av den gröna omställningen.

Holmen producerade 1,4 TWh förnybar vatten- och vindkraftsel under 2020. Samtidigt är vi en stor elkonsument och vindkraftsutbyggnaden bidrar till att minska vår exponering mot energitillgång och elpriser. Tillsammans med den förnybara elenergin som produceras vid koncernens bruk motsvarar vår produktion av vatten- och vindkraft idag drygt 55 procent av Holmens samlade elförbrukning. Genom att fortsätta bygga ut vindkraften på egen mark kan vi bli självförsörjande och dessutom bidra med ren el till framtidens gröna elsystem.

Vindanalys och kartläggning

Under 2018 genomförde Holmen en vindanalys och kartläggning av koncernens markinnehav. Målet var att identifiera gynnsamma områden för framtida vindkraftsetableringar. Analysen pekade ut flera platser som lämpliga för noggrannare utredning för uppförande av vindkraft. Vindkraft på egen mark utgör ett bra komplement till vår reglerbara vattenkraft och ett en möjlighet att utveckla Holmens strategiska position som grön elproducent.

Holmen – Sveriges fjärde största markägare 

Holmen äger 1,3 miljoner hektar skog och mark i Sverige. En yta motsvarande knappt två miljoner fotbollsplaner. Det är mer än Danmarks samlade skogsareal. Eller fyra Gotland. 

Vi vill bidra till ett hållbart klimat för kommande generationer. Som betydande markägare har Holmen unika möjligheter att hitta gynnsamma platser för vindkraft. Vindkraft samverkar med skogsbruk på ett bra sätt. Vindkraften tar förhållandevis liten yta i anspråk. Samtidigt kan de vägar som anläggs för vindkraften användas för att öka tillgängligheten för allmänheten, skogsbruk och transporter i närområdet.