Vindkraftsprojekten i Östergötland minskar i omfattning 

21 juni 2021. Under oktober 2020 inledde Holmen samrådsprocessen om tre vindkraftsområden i Norrköpings och Finspångs kommuner. I Högsjön samrådde Holmen om 17 turbiner och i Klintaberget och Skybygget om 30 turbiner för vardera området. Efter omfattande fågelinventeringar och dialoger med olika intressenter minskar Holmen projektområdenas storlek och antalet turbiner. Klintaberget och Skybygget som ligger i anslutning till varandra slås ihop till ett område. Högsjön som ligger cirka tre mil från Klintaberget-Skybygget behandlas även fortsatt separat. 

– Vi har lyssnat och tagit hänsyn till närboende, kommunerna och andra intressenter. Vi räknar nu med att tillståndet som lämnas in i höst kommer att sökas för färre turbiner i såväl Högsjön som Klintaberget-Skybygget. I dialog med kommunerna har vi kommit fram till att vissa områden inte bör utvecklas för vindkraft med hänsyn till friluftsliv och närboende. Holmen har stor förståelse för att avvägningar mellan olika intressen är nödvändiga i fråga om vindkraftverk, säger Nils Ringborg, talesperson för Holmens vindkraftsprojekt i Östergötland.

Förändringar inom projektområdena

Utifrån samråden och inventeringsresultat har Holmen minskat projektområdena. För Högsjön har exempelvis ett utökat skyddsavstånd till fågellivet i Stora Mossen påverkat och Holmen gör en bedömning att det nya området inrymmer ca 12-15 turbiner. För Klintaberget-Skybygget har de västra delarna av gamla Klintaberget och de syd-västra delarna av gamla Skybygget tagits bort. Tillsammans med ett utökat avstånd på minst en km till riksintresset för friluftsliv med bland annat Rodga och Sörsjön innebär det att det nya området bedöms inrymma cirka 25-30 turbiner där merparten ligger i Norrköpings kommun. 

 

Ansökan lämnas in hösten 2021

Maj 2021. Holmen hoppas kunna lämna in en väl underbyggd tillståndsansökan i höst. Det är senare än tidigare kommunicerat och vi förstår att det väcker frågor. Samtidigt hoppas vi att en bra ansökan kan underlätta tillstånds- processen, som ofta kan ta flera år. Holmen är angelägna om att göra allting rätt från början för att få en så kort process som möjligt. Vår avsikt är att lämna in en ansökan som har undersökt alla relevanta aspekter på turbinernas placering.

I dialog med länsstyrelsen har Holmen beslutat att göra flera inventeringar av fågellivet under våren och försommaren, som är de lämpligaste tidpunkterna. När inventeringarna är klara kommer vi ha ett bra underlag att basera turbinernas slutliga placering på där vi redan vet att antalet turbiner kommer bli färre än ursprungsförslaget.

Holmen har stor förståelse för att många som bor i närheten vill ha tydliga och snabba besked. Vi har höga ambitioner och vill vara lyhörda gentemot de intressen som finns och gentemot de som är berörda. När tillståndsansökan är färdig kommer vi kunna berätta mer om de olika valen av placeringar av enskilda turbiner. Under tiden går det att kontakta oss för frågor och synpunkter, vi välkomnar dialog!

 

Vi undersöker ett fjärde möjligt område för vindkraft

April 2021. Parallellt med vidare utredningar av Skybygget, Högsjön och Klintaberget undersöker vi förutsättningarna för ett fjärde möjligt område för uppförande av vindkraft. Området heter Skolberget och ligger i Finspångs kommun mellan Rejmyre och Igelfors.

Skolberget är i ett tidigt stadie där vi undersöker förutsättningarna för vindkraft. Området har ännu bestämt och kan komma att förändras. Vi har börjat med kartstudier samt genomgång av tidigare känd kunskap och genomför nu fågelinventeringar. Beroende på resultat kan vi besluta oss för att gå vidare med fler inventeringar och analyser. Om Holmen fattar beslut om att påbörja en tillståndsansökans- process för Skolberget kommer det kommuniceras brett inför samrådet och alla är välkomna att lämna in synpunkter under samrådsperioden.

Varför utreds ytterligare ett område?

Holmen har i en kartläggning över vårt markinnehav identifierat flera områden som kan vara lämpliga för vindkraft. De flesta prognoser pekar på ett stort ökat elbehov där flera stora industrisatsningar bekräftar den bilden. Vi har sedan länge viktig industri i södra Sverige som likt många andra företag är beroende av en god elförsörjning. Genom att bli lokalt självförsörjande på el tror vi att vi kan bli starkare som företag och samtidigt bidra till klimatomställningen.

 

Fler inventeringar genomförs

Mars 2021. Fler inventeringar genomförs. Slutgiltiga verksplaceringar arbetas fram efter kända hinder. Antalet turbiner kommer att minska jämfört med det som presenterades på samrådet. Tillståndsansökan för vindkraftsparken planeras att preliminärt skickas in till Länsstyrelsen under sommar 2021. 

 

December 2020 - Januari 2021

Vi arbetar med samrådsredogörelser och analyserar synpunkter och yttranden och inventeringsresultat.  

September – november 2020

Holmen håller samråd om projektet. Samrådsmöte genomförs i slutet av oktober på Elgsjögården i Finspång.

 

Elgsjögården i Finspång.

September 2020

Samrådshandlingar skickas in till kommun- och länsstyrelse.

Vår 2018- 2020

Kartläggningsprocess och lokaliseringsprocess. Holmen genomför en kartläggning av sitt totala markinnehav i syfte att hitta optimala platser för vindkraft. 

 

Tillbaka till projektsidan