Som en del av vår hållbara affär producerar vi förnybar och fossilfri el. Det krävs för regionens konkurrenskraft, våra industrier och för att klara den gröna omställningen. Därför planerar Holmen att ansöka om tillstånd för tre vindkraftparker på egen mark i Norrköping och Finspång i Östergötland: Skybygget, Högsjön och Klintaberget.

Karta över Högsjön, Klintaberget och Skybygget

 

Noggrann lokaliseringsprocess

Från musköter och harnesk till papper, kartong och trävaror. Holmen har funnits i Norrköping sedan 1609. Idag är vi Sveriges fjärde största markägare med skogen som bas för vår verksamhet. Det ger oss unika möjligheter att bidra till den nödvändiga klimatomställningen. Genom att bygga vindkraft på egen mark tar vi tillvara ytterligare en resurs som finns naturligt tillgänglig i skogen: vinden.

I den lokaliseringsprocess som genomförts har vi kartlagt hela Holmens markinnehav, på totalt 1,3 miljoner hektar, och identifierat tre områden som bedöms särskilt gynnsamma för vindkraft. Vi följer gällande regler för natur- och kulturvärden, fågelintressen, biologisk mångfald och boende i närområdet.

Omfattning och produktion i samrådet

Vi har haft samråd om tre områden med potential för maximalt 77 vindkraftverk. Det skulle innebära en produktion på cirka 1,9 TWh förnybar el, vilket motsvarar nästan 30 procent av Östergötlands elbehov. 

Slutgiltiga verksplaceringar kommer att arbetas fram inför tillståndsansökan. Antalet turbiner i tillståndsansökan kommer att minska jämfört med det som presenterades på samrådet.

Skybygget och Klintaberget: 60 turbiner inom ett utredningsområde om 7500 hektar. Det skulle innebära en produktion på cirka 1,5 TWh förnybar el. 

Högsjön: 17 turbiner inom ett utredningsområde om 1100 hektar. Det skulle innebära en produktion på cirka 0,4 TWh förnybar energi. 

Framtiden behöver mer fossilfri el

Med elektrifieringen av samhället med bland annat industri och elbilar kommer elbehovet att öka. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv förväntas elanvändningen stiga med 60 procent till 2045, där fossilbaserade system fasas ut och ersättas med förnybar energi för att klara klimatomställningen. I dagsläget står vindkraftsproduktionen för 11 procent av elproduktionen i Sverige, enligt Energimyndigheten

Tillgången till ren och billig el kommer att vara en avgörande faktor för Sveriges och regionernas fortsatta utveckling och konkurrenskraft. 

Elen behövs i industrin

En stor del av den svenska elproduktion finns i norra Sverige medan elanvändningen är störst i de södra delarna. Även om insatser görs för att utöka överföringskapaciteten från norr till söder är det investeringar som tar lång tid.

Holmen ser att mer el behöver produceras lokalt i södra Sverige där användningen finns för att bäst bidra till elsystemet och samhällsnyttan. Varje jobb i basindustrin genererar tre till fyra ytterligare jobb. Likt andra industrier är Holmens verksamhet i Bravikens pappersbruk och Holmens två sågar i regionen mycket beroende av konkurrenskraftig el.

Vad händer nu?

Just nu tittar Holmen på yttranden som kommit in under de samråd som hölls under hösten 2020. Samråden kommer att följas upp med ytterligare inventeringar. Holmen har påbörjat miljökonsekvensbeskrivningen till Länsstyrelsen.

Ansökan om tillstånd lämnas preliminärt till Länsstyrelsen tidigast till hösten 2021. Om Holmen beviljas tillstånd beräknas vindkraftsetableringen kunna tas i drift två till tre år senare. 

Samråd och ytterligare information

Samrådsunderlag om projekten med bland annat interaktiva kartor hittar du i vår samrådsportal här

 

Högsjön

Underlag för samråd vindkraftprojekt Högsjön.

Samrådsunderlag Högsjön

Bilaga 1 Layout

Bilaga 2 Ljud

Bilaga 3 Skugga 

Klintaberget

Underlag för samråd vindkraftprojekt Klintberget.

Samrådsunderlag Klintaberget

Bilaga 1 Layout

Bilaga 2 Ljud

Bilaga 3 Skugga 

Bilaga 4 Kumulativ ljud

Bilaga 5 Kumulativ skugga 

Skybygget

Underlag för samråd vindkraftprojekt Skybygget.

Samrådsunderlag Skybygget

Bilaga 1 Layout

Bilaga 2 Ljud

Bilaga 3 Skugga

Bilaga 4 Kumulativ ljud

Bilaga 5 Kumulativ skugga 

 

Tillbaka till projektsidan