Holmen ansöker om två områden

Under 2020 genomförde Holmen samråd för att bygga tre vindkraftparker på egen mark i Norrköping och Finspång i Östergötland. Genom dialog med såväl myndigheter som privatpersoner och företag har vi fått möjlighet att lyssna och anpassa våra ansökningar. Vi vill att så många som möjligt ska känna sig positiva till projekten och stolta över klimatnyttan de ger.

Vi går nu vidare och lämnar in ansökningar för två vindkraftparker i Klintaberget och Högsjön. Projektens omfattning har minskat mot ursprungsplanerna. Ändringarna grundar sig i en samlad bedömning som gjorts efter samråd, resultat från fågelinventeringar och synpunkter från Försvaret.

Omfattning och produktion

Ansökningarna som lämnas in hösten 2021 omfattar 18 vindkraftverk i Klintaberget och 14 vindkraftverk i Högsjön. De två projektområdena ligger med knappt tre mils avstånd från varandra i ett vidsträckt skogsområde mellan Simonstorp och Finspång. 

Satsningen på förnybar el är en av södra Sveriges största - och ett välbehövligt tillskott i regionen. Varje turbin beräknas producera 7-8 MW effekt vardera. Tillsammans beräknas de två vindkraftparkerna kunna producera cirka 0,8 TWh per år. Det kommer öka Östergötlands energiproduktion med 50 procent. 

Noggrann lokaliseringsprocess

Holmen är Sveriges fjärde största markägare med skogen som bas för vår verksamhet. Det ger oss unika möjligheter att bidra till den nödvändiga klimatomställningen. Genom att bygga vindkraft på egen mark tar vi tillvara ytterligare en resurs som finns naturligt tillgänglig i skogen: vinden.

I den lokaliseringsprocess som genomförts har vi kartlagt hela Holmens markinnehav på totalt 1,3 miljoner hektar. I det södra innehavet där det finns ett stort behov på fossilfri el valdes tre områden ut efter att ha bedömts som särskilt lämpliga, varav vi lämnar in ansökningar för två. Vi följer gällande regler för natur- och kulturvärden, fågelintressen, biologisk mångfald och boende i närområdet.

Stor potential för vindkraft

Klintaberget och Högsjön bedöms ha stor potential för utbyggnaden av vindkraft. Här kan du läsa mer om verkens planerade placeringar samt ta del av utredningar och samrådshandlingar.

Klintaberget

Högsjön

Framtiden behöver mer fossilfri el

Klimatomställningen förutsätter en kraftigt ökad elanvändning när transporter och industrier elektrifieras. Samtidigt har kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 stängts ner och stora delar av Europas el kommer fortfarande från kol och naturgas. För att klara omställningen och jobben behöver Sverige öka produktionen av konkurrenskraftig fossilfri el.

Elen behövs i industrin

Tillgång till fossilfri energi är avgörande för Holmenkoncernen. Genom att bygga vindkraft på egen mark får vi möjlighet att fortsätta producera förnybart byggvirke, förpackningsmaterial och papper på ett hållbart sätt.

Vi ser att mer el behöver produceras lokalt i södra Sverige där användningen finns för att bäst bidra till elsystemet och samhällsnyttan. Varje jobb i basindustrin genererar tre till fyra ytterligare jobb. Likt andra industrier är Holmens verksamhet i Bravikens pappersbruk och Holmens två sågar i regionen mycket beroende av konkurrenskraftig el.

Vad händer nu?

Ansökningarna har lämnats in till Länsstyrelsen i Östergötland under oktober 2021. Miljöprövningsdelegationen, vid länsstyrelsen, fattar beslut om tillstånd baserat på ansökan, miljökonsekvensbeskrivningen och övriga handlingar. Läs mer om processen här 

 

Projektets startsida