Pågående vindkraftprojekt

Här kan du läsa mer om våra pågående projekt inom vindkraft.

Blåbergsliden

Vid Blåbergsliden i Västerbotten erhölls under 2016 miljötillstånd och produktionspotentialen bedöms idag till 500-600 GWh/år. Domen överklagades men vann laga kraft i maj 2018.

Investeringsbeslut för att uppföra 26 vindkraftverk har fattats. Byggstart för vägar, fundament och transformatorstation planeras till 2020 och vindkraftverken kommer att resas under sommar och höst 2021. När vindkraftparken är fullt drifttagen från slutet på 2021 skulle den kunna förse cirka 100 000 hem med förnybar hushållsel varje år.

Läs pressmeddelande

 

Blisterliden

Under 2015 lämnades en ansökan in till myndigheterna för 33 stycken vindkraftverk på Blisterliden i Västerbotten. Beslut om miljötillstånd och linjekoncession väntas under 2019.

Blisterliden samrådsmaterial

Samrådsunderlag Blisterliden

Bilaga 1 Blisterliden

Bilaga 2 Blisterliden

Bilaga_3a_Ljudnivå_karta

Bilaga_3b_Ljudberäkning

Bilaga_4a_Skugga_karta

Bilaga_4b_Skuggberäkning

Bilaga_5_Synlighetsanalys

Planscher samråd (ladda ned zip)

Fortsatt utveckling

Holmen är en stor markägare och vi har goda möjligheter att utveckla vårt markinnehav med vindkraftetableringar på egna områden med goda vindförutsättningar. Effektivare vindkraftverk och låga driftkostnader driver på utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Under 2018 har Holmen genomfört en kartläggning och vindanalys av koncernens markinnehav för att identifiera gynnsamma områden för framtida vindkraftetableringar.

Holmen har redan idag tillstånd för cirka 900 GWh vindkraft i Västerbotten och Västernorrland. En ansökan för ytterligare 300 GWh i Västerbotten är under tillståndsprövning.

Lämna dina synpunkter via Tidig dialog.