Projektläge Blåbergsliden maj 2022

Blåbergsliden vindkraftpark är byggd på Holmens mark utanför Skellefteå. De 26 vindkraftverken, beräknas ha en årlig energiproduktion på drygt 400 GWh vilket motsvarar el till cirka 100 000 hushåll varje år.

Arbetet i fält påbörjades 2020-04-16 och anläggningen invigdes den 23e maj 2022.

Projektläge Blåbergsliden september 2020

Arbetet i fält påbörjades 2020-04-16 med terrassering och överbyggnad på vägar och kranplaner, dessa arbeten färdigställs under höst 2020.

Totalt har det byggts 9 kilometer ny väg och 13 kilometer befintlig väg har förstärkts och breddats.

Arbetet med att gjuta vindkraftverkens fundament beräknas vara färdigt under hösten. Kabelförläggning pågår för fullt likväl som byggnationen av parkens transformatorstation, framåt december kommer verksamheten minskas betydligt för att återupptas under mars månad 2021.

Investeringsbeslut Blåbergsliden december 2019

Investeringsbeslut för att uppföra 26 vindkraftverk har fattats. Byggstart för vägar, fundament och transformatorstation startade 2020 och vindkraftverken kommer att resas under sommar och höst 2021.

När vindkraftparken är fullt drifttagen från slutet på 2021 skulle den kunna förse cirka 100 000 hem med förnybar hushållsel varje år.

Pressmeddelande Blåbergsliden

Kontakt 

Vid frågor om projektet, maila blabergsliden@holmen.com